Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Residuos de aparellos eléctricos e electrónicos

  • Residuos de aparellos eléctricos e electrónicos

Os residuos de aparellos eléctricos e electrónicos (RAEE) 

Denomínase RAEE ós aparellos eléctricos e electrónicos, os seus materiais, compoñentes, consumibles e subconxuntos que os compoñen, procedentes tanto de fogares particulares como de usos profesionais, a partir do momento en que pasan a ser residuos.

 

Os residuos de aparellos eléctricos e electrónicos teñen códigos específicos dentro da Lista Europea de Residuos. Os códigos correspondentes recóllense na seguinte táboa:

 

Residuos de aparellos eléctricos e electrónicos

160209*

Transformadores e condensadores que conteñen PCB

160210*

Equipamentos desbotados que conteñen PCB, ou están contaminados por eles, distintos dos especificados no código 16 02 09

160211*

Equipamentos desbotados que conteñen clorofluorocharbonos, HCFC, HFC

160212*

Equipamentos desbotados que conteñen amianto libre

160213*

Equipamentos desbotados que conteñen compoñentes perigosos, distintos dos especificados nos códigos 16 02 09 a 16 02 12

160214

Equipamentos desbotados distintos dos especificados nos códigos 16 02 09 a 16 02 13

160215*

Compoñentes perigosos retirados de equipos refugados.

160216

Compoñentes retirados de equipos refugados, distintos dos especificados no código 17 02 15

200121*

Tubos fluorescentes e outros residuos que conteñen mercurio

200123*

Equipamentos fóra de uso que conteñen clorofluorocarbonos

200135*

Equipos eléctricos e electrónicos fóra de uso, distintos dos especificados nos códigos 20 01 21 e 20 01 23, que conteñen compoñentes perigosos

200136

Equipos eléctricos e electrónicos fóra de uso distintos dos especificados nos códigos 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

 

O Real Decreto 110/2015, do 20 de febreiro, sobre aparellos eléctricos e electrónicos, establece que os produtores destes deben adoptar medidas para que, ó final da súa vida útil, estes residuos sexan recollidos e tratados correctamente. En Galicia, os residuos de aparellos eléctricos e electrónicos son xestionados a través dos sistemas integrados de xestión (SIX). Para obter máis información acerca dos SIX de RAEE, prema aquí .

  

As instalacións de xestión de RAEE

 

En Galicia existen varias plantas autorizadas para a xestión de residuos de aparellos eléctricos y electrónicos. As instalacións de xestión de RAEE deben cumprir cos requisitos técnicos establecidos no anexo XIII do Real Decreto 110/2015, do 20 de febreiro, sobre aparellos eléctricos e electrónicos.

  

No caso de que nunha instalación de tratamento de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos se pretendan xestionar RAEE que conteñan gases fluorados e hidrocarburos (códigos LER 160211* e 200123*), normalmente asociados a un proceso de intercambio de temperatura (frigoríficos, conxeladores, aparellos que proporcionan automaticamente produtos fríos e aparellos de aire acondicionado), deberá cumprirse co especificado na “Nota Técnica Sobre Requisitos Técnicos a Cumplir por las Instalaciones de Tratamiento de RAEE" publicada polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente sobre o tratamento de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos que conteñan clorofluorocarbonos (CFC), hidroclorofluorocarbonos (HCFC), hidrofluorocarbonos (HFC) ou hidrocarburos (HC), de forma que se garanta o cumprimento do disposto no RD 110/2015 e da lexislación medioambiental nacional aplicable en materia de residuos, emisións atmosféricas, responsabilidade medioambiental e en materia de protección da saúde dos traballadores e prevención de riscos laborais.   

 

Autorización para a xestión de RAEE

 

Para poder realizar actividades de xestión de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos a empresa deberá solicitar autorización como xestor de valorización de residuos perigosos ou non perigosos, en función do tipo de RAEE que teñan pensado xestionar e a súa codificación dentro da Lista Europea de Residuos.

 

A solicitude de autorización como xestor de residuos, debe conter a documentación establecida no Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia, e na Lei 22/2011, do 28 de xuño, de residuos e solos contaminados. Se quere consultar o procedemento e a documentación a aportar prema aquí .

 

Documento/s relacionados
  • Nota Técnica sobre requisitos técnicos a cumplir por las instalaciones de tratamiento de RAEE Descargar
  • Check List para instalacións que xestionan RAEE que conteñen gases fluorados e hidrocarburos Descargar