Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Selección e xestión de envases lixeiros

Selección de envases:

O material recollido no colector amarelo (envases de plástico, latas e bricks) ou no colector "resto", en función do sistema de recollida implantado, é enviado a unha planta de selección.

Nalgúns casos, e debido ás distancias existentes entre o lugar de recollida e a planta de selección,faise necesario que pase a través de estacións de transferencia para o seu posterior transporte a unha planta de selección.

En Galicia existen 3 plantas de selección situadas en Cerceda (SOGAMA), Lousame (Complexo Medioambiental da Mancomunidade "Serra do Barbanza"), e na Coruña (Complexo Medioambiental de Nostián).

Nestas plantas realízase a separación e clasificación por materiais, producíndose distintas fraccións preparadas para seren entregadas ás empresas recicladoras:

  • plásticos: PEBD, PEAD, PET, restos de plástico
  • envases tipo brick
  • metais: aluminio e aceiro
  • papel/cartón
  • vidro

O material seleccionado debe cumprir coas especificacións técnicas dos materiais recuperados (ETMR) acordadas no Convenio Marco Xunta-Ecoembes. Estas especificacións garanten que os materiais serán reciclados nas mellores condicións, tanto dende un punto de vista económico, como operativo e ambiental.

Xestión

Os envases recuperados e clasificados en diferentes fraccións son entregados a xestores autorizados para a súa reciclaxe ou recuperación.

Na planta de clasificación de SOGAMA os residuos de envases recuperados entréganse a:

  EMPRESA RECUPERADORA
PETIPARPET RECYCLING, S.L.
Polietileno de alta densidade (PEAD)SUMINCO
Polietileno de baixa densidade (PEBD)BIZKAIKO PLASTIKO BERZIKLATEGIA (BPB)
Plásticos variosLIGEPLAS S.L.
BrickINDUSTRIA PAPELERA NESA
AluminioFRANCISCO MATA S.A.
AceiroDANIGAL RECUPERACIONES FÉRRICAS S.L.
Papel/cartónCARPA S.A.

O material que non cumpre as condicións técnicas esixibles ou que polas súas características non pode ser destinado á reciclaxe en condicións ambientalmente viables, é valorizado enerxéticamente.

Ecoembes

Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes), é unha sociedade anónima sen ánimo de lucro, coa misión de deseñar e implementar sistemas para a recollida selectiva e recuperación de envases usados e residuos de envases, a fin de garantir o cumprimento dos obxectivos de redución, reciclaxe e valoración definidos na Lei 11/97, do 24 de abril, de envases e residuos de envases.

Ecoembes colabora coas Comunidades Autónomas e os concellos na recollida selectiva de residuos de envases, financiando a diferenza de custo entre o sistema ordinario de recollida de residuos sólidos urbanos e os novos sistemas de recollida selectiva de residuos de envases