Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Pilas e acumuladores

  • Pilas botón
  • Pilas estándar
  • Acumuladores portátiles
  • Símbolo de recollida selectiva

Definicións

Pila: é unha fonte de enerxía eléctrica obtida por transformación directa de enerxía química e constituída por un ou varios elementos primarios (non recargables).

Acumulador: é unha fonte de enerxía eléctrica xerada por transformación directa de enerxía química e constituída por un ou varios elementos secundarios (recargables).

Pila botón: é unha pila ou acumulador, pequeno, portátil e de forma redonda, cuxo diámetro sexa maior que a súa altura, destinado a aparatos especiais, como audífonos, reloxos, pequenos aparellos portátiles e dispositivos de reserva.

Pila estándar: é unha pila de peso inferior a 1 kg, diferente das pilas botón, destinada a ser instalada en produtos de gran consumo ou profesionais.

Pila ou acumulador portátil: calquera pila, pila botón, acumulador ou batería que este precintado, poida levarse na man e non sexa industrial nin de automoción.

Residuo de pila ou acumulador: pila, acumulador ou batería que sexa un residuo, segundo o establecido no artigo 3.a) da Lei 22/2011, do 28 de xullo de Residuos e Solos Contaminados, que o define como calquera substancia ou obxecto que o seu posuidor desbote ou teña a intención ou a obrigación de desbotar.

Marcado e identificación

Todas as pilas e acumuladores que se poñan no mercado deben estar marcados co símbolo de recollida selectiva que se mostra a continuación na súa superficie exterior de maneira visible, lexible e indeleble.

Cando as pilas, acumuladores e pilas botón que conteñan máis de 0,0005 por cento de mercurio (Hg), máis de 0,002 por cento de cadmio (Cd) ou máis de 0,004 por cento de chumbo (Pb) irán marcados co símbolo químico do metal correspondente e imprimirase baixo o símbolo de recollida selectiva.

Se o tamaño da pila ou acumulador é moi pequeno non será necesario marcalos senón que se imprimirá un símbolo no envase que os conteña ou non propios aparellos cando as pilas e acumuladores están incorporados nestes.

Estes símbolos tamén deberán figurar no certificado de garantía e nas instrucións de uso dos aparellos que leven incorporados pilas ou acumuladores, resaltando a prohibición de eliminalos mesturados cos residuos domésticos.

Codificación e clasificación

Os residuos de pilas e acumuladores segundo a Orde MAM/304/2002, de 8 de febreiro, pola que se publican as operacións de valorizacións e eliminación de residuos e a lista europea de residuos codifícanse e clasifícanse da seguinte maneira:

CÓDIGO LER

DESCRICIÓN

20 01 33*

Baterías e acumuladores especificados nos códigos1 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 e baterías e acumuladores sen clasificar que conteñen esas baterías

20 01 34

Baterías e acumuladores distintos dos especificados no código 20 01 33

1 16 06 01* Baterías de chumbo

 16 06 02* Acumuladores de Ni-Cd

   16 06 03* Pilas que conteñen mercurio