Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Información sobre a xestión en Galicia

Os sistemas integrados de xestión teñen a obriga de reportar anualmente á Administración información sobre a xestión destes residuos en Galicia.

Dende o 2019 os RAEE clasifícanse segundo o establecido no Anexo III do RD 110/2015, do 20 de febreiro:

1.- Aparellos de intercambio de temperatura; 2.- Monitores, pantallas e aparellos con patallas de superficie superior aos 100 cm2; 3.- Lámpadas; 4.- Grandes aparellos (cunha dimensión exterior superior aos 50 cm); 5.- Pequenos aparellos; 6.- Equipos de informática e telecomunicacións pequenos; 7.- Paneis fotovoltáicos.

Evolución das cantidades recollidas

 

CATEGORÍAS

CANTIDADES (t) RECOLLIDAS

2016

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL

1. Grandes electrodomésticos

7.802

8.686

8.899

4.104

4.562

4.634

38.687

2. Pequenos electrodomésticos

1.117

1.073

1.449

2.240

2.144

2.082

10.105

3. Equipos de informática e telecomunicación

621

681

429

189

 

150

165

2.235

4. Aparellos electrónicos de consumo

4.196

1.926

3.250

7.284

7.817

7.976

32.448

5. Aparellos de iluminación

341

278

227

2.239

1.850

2.292

7.226

6. Ferramentas eléctricas e electrónicas

41

41

25

923

387

976

2.396

7. Xoguetes ou equipamentos deportivos e de tempo libre

120

185

48

0

0

1

354

8. Aparellos médicos

21

37

19

0

0

0

77

9. Instrumentos de vixilancia e control

55

70

26

0

0

0

152

10. Máquinas expendedoras

16

5

44

0

0

0

65

TOTAL

10.602

14.330

12.982

14.415

16.979

18.126

93.744

Fonte: Informes anuais dos sistemas integrados de xestión