Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Información sobre a xestión en Galicia

Os sistemas integrados de xestión teñen a obriga de reportar anualmente á Administración información sobre a xestión destes residuos en Galicia.

Dende o 2019 os RAEE clasifícanse segundo o establecido no Anexo III do RD 110/2015, do 20 de febreiro:

1.- Aparellos de intercambio de temperatura; 2.- Monitores, pantallas e aparellos con patallas de superficie superior aos 100 cm2; 3.- Lámpadas; 4.- Grandes aparellos (cunha dimensión exterior superior aos 50 cm); 5.- Pequenos aparellos; 6.- Equipos de informática e telecomunicacións pequenos; 7.- Paneis fotovoltáicos.

Evolución das cantidades recollidas

 

CATEGORÍAS

CANTIDADES (t) RECOLLIDAS

2017

2018

2019

2020

2021

2022

TOTAL

1. Grandes electrodomésticos

8.686

8.899

4.104

4.562

4.634

4.184

35.069

2. Pequenos electrodomésticos

1.073

1.449

2.240

2.144

2.082

1.685

10.673

3. Equipos de informática e telecomunicación

681

429

189

150

 

165

165

1.780

4. Aparellos electrónicos de consumo

1.926

3.250

7.284

7.817

7.976

7.137

35.390

5. Aparellos de iluminación

278

227

2.239

1.850

2.292

2.355

9.241

6. Ferramentas eléctricas e electrónicas

41

25

923

387

976

578

2.932

7. Xoguetes ou equipamentos deportivos e de tempo libre

185

48

0

0

1

0

234

8. Aparellos médicos

37

19

0

0

0

0

56

9. Instrumentos de vixilancia e control

70

26

0

0

0

0

97

10. Máquinas expendedoras

5

44

0

0

0

0

49

TOTAL

12.982

14.415

16.979

16.911

18.126

16.105

95.519

Fonte: Informes anuais dos sistemas integrados de xestión