Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

GaIA eResiduos

GaIA eResiduos axiliza a tramitación dos traslados de residuos e mellora a calidade e o control da información en materia de residuos. Descúbrao!

Que é?

GaIA eResiduos é unha aplicación desenvolvida dentro da Plataforma GaIA co obxetivo de centralizar a información ambiental en materia de residuos das empresas, e servir de axuda para xestionar esta información e para cumprir coas obrigas nesta materia segundo a normativa vixente.

Para qué sirve?

Nesta aplicación web poderá realizar, entre outras, as seguintes accións (algunhas accións iranse engadindo ao sistema en fases posteriores):

 • Rexistrar notificacións previas e traslados de residuos (DCS, TNP, Transfronteirizos).
 • Realizar a notificación previa e os traslados de residuos perigosos de forma telemática axilizando prazos e reducindo o uso do papel.
 • Confirmar os traslados rexistrados mediante sinatura electrónica como recolle a normativa en vigor.
 • Levar o arquivo cronolóxico indicado no artigo 40 da Lei de residuos.
 • Xerar de xeito automático a memoria resumo para as actividades de xestión de residuos e presentala de forma telemática.
 • Levar un rexistro de entradas e saídas de produtos e subprodutos.
 • Xestionar de forma telemática outra información en materia de residuos: estudo de minimización, declaración anual de envases, etc.

 

Vostede poderá crear e xestionar na plataforma os seguintes datos mestres, que constituirán a súa propia base de datos en materia de produción e xestión de residuos, e que empregará posteriormente para os trámites antes sinalados:

 1. Contactos: centros das empresas de orixe, de destino e de transporte coas que a empresa traballa de xeito habitual.
 2. Residuos: residuos que a empresa xera ou xestiona habitualmente.
 3. Produtos e servizos: produtos e servizos xerados pola empresa como resultado da súa actividade.
 4. Subprodutos: residuos xerados ou utilizados como subprodutos.

Non será necesario incorporar esta información inicial se vostede traballa co E3L, debido a que esta xa está incorporada no arquivos XML.

Vantaxes

A nova Plataforma GaIA, substituirá ao SIRGa para usuarios rexistrados. Estas son as vantaxes da nova plataforma con respecto ao SIRGa.

 • Sistema e interface más moderna – acorde coas tecnoloxías actuais.
 • Xestión persoal de claves de usuarios e contrasinais. Certificados electrónicos (DNI-e, FMNT).
 • Inclúe un sistema áxil de alta de contactos -  buscador por NIF.
 • Existe unha única a forma de crear NT e DCS – más intuitiva e usable.
 • Incorpora un módulo de creación de traslados nos perigosos (TNP) e de emisión de documentos tipo.
 • Poderá obter informes e certificados oficiais. Autoservicio.
 • Permitirá a futuro xeración automática da memoria resumo (art. 41 lei 22/2011).
 • Permitirá proximamente a presentación de estudos de minimización de residuos e seguimento.

Quen ten obriga de utilizar esta aplicación?

O artigo 29 da Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia indica que TODOS os documentos relacionados cos traslados de residuos dentro do ámbito da comunidade autónoma serán presentados ante o órgano competente da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia en formato electrónico a través da plataforma habilitada para o efecto, de conformidade co previsto nesta lei e na normativa que a desenvolva, neste caso a plataforma GaIA eResiduos.

Por outra banda de forma expresa esta Lei indica:

-          Artigo 26.2: Os suxeitos produtores de residuos perigosos, os suxeitos produtores de residuos non perigosos que produzan máis de 1.000 toneladas anuais e aqueles suxeitos pequenos produtores de residuos perigosos que se determinen regulamentariamente, cando produzan residuos en instalacións situadas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, están obrigados a levar o arquivo cronolóxico de xeito telemático a través da plataforma habilitada para ese efecto pola consellaría competente en materia de residuos.

-          Artigo 27.5: Os suxeitos xestores que leven a cabo operacións de tratamento, incluída a almacenaxe de residuos, en instalacións situadas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia deberán levar o arquivo cronolóxico de xeito telemático a través da plataforma habilitada para ese efecto pola consellaría

 

Así teñen obriga da levanza do arquivo cronolóxico a través da plataforma GaIA eResiduos: 

 •       Produtores de residuos perigosos que xeren máis de 10 t/ano
 •       Produtores de residuos non perigosos que xeren máis de 1.000 t/ano
 •        Produtores de residuos sanitarios
 •       Xestores de residuos que leven a cabo operacións de tratamento: almacenamento, eliminación ou valorización (incluídas as plantas móbiles)

Se a súa empresa non está obrigada a a utilizar GaIA eResiduos pode utilizalo de xeito voluntario como unha ferramenta útil e eficaz para o control da rastrexabilidade dos residuos da súa instalación.

 

Documento/s relacionados
 • Guía GaIA eResiduos - Novidades versión e3l 3.3 Descargar
 • Nota Informativa - Emprego da Plataforma GaIA: Fase II Descargar
 • Guía Novidades eResiduos 3.0 Descargar
 • Presentación Traslados GaIA 2021 Descargar
 • Presentación Xestores RCD e materiais naturais excavados Descargar
 • Novidades RD 553/2020 de traslados Descargar
 • Procedemento de rexeitamento de residuos Descargar