Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Preguntas máis frecuentes

Quen é responsable do residuo mentras se realiza o transporte?

O produtor do residuo é responsable do mesmo ata que o entrega a un xestor autorizado, polo tanto o transportista non asume a responsabilidade do residuo senón que actúa como intermediario.

As empresas subcontratadas que realizan o tranporte teñan que estar inscritas?

Non, sempre que o que se subcontrate sexan vehículos e non o servizo de transporte en sí mesmo. Basta con que o produtor ou xestor encargue o transporte de residuos a unha empresa inscrita no Rexistro como transportista profesional para considerar que cumpre coa normativa, sendo esta empresa a responsable do transporte contratado ante o produtor. Esta responsabilidade inclúe que os vehículos empregados cumpran coa normativa xeral en materia de transporte.

Para o transporte de residuos non perigosos, a empresa que realiza o servizo de transporte deberá estar inscrita no rexistro, podendo subcontratar vehículos de outra empresa para realizar o transporte.

No caso do transporte de residuos perigosos, a empresa que realiza o servizo de transporte e os vehículos nos que se realiza ese transporte deben estar inscritos no rexistro, con independencia de que os titulares dos vehículos poidan ser empresas subcontratadas.

Deben inscribirse no Rexistro os vehículos utilizados?

Os vehículos non, só a empresa transportista debe estar inscrita no Rexistro xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia.

É necesario que a empresa que quere inscribirse como transportista aporte certificados de destino dos residuos?

Non. Dispón de máis información na sección de trámites