Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Preguntas máis frecuentes

Que se entende por residuo perigoso?

Son residuos perigosos aqueles que polo seu contido, forma de presentación ou outras características poidan considerarse como tal, incluíndo os recipientes e envases que os contiveron.

Considéranse residuos perigosos:

 • Os que figuran na lista de residuos perigosos aprobada polo Real Decreto 952/1997. Os residuos terán a consideración de tóxicos e perigosos cando, ademais de conter calquera das substancias que figuran na táboa 4 do anexo I, presentan algunha das características mencionadas na táboa 5 do mesmo anexo.Os que están cualificados como perigosos ( cun asterisco*) na Lista Europea de Residuos (LER)
 • Os que están cualificados como perigosos pola normativa comunitaria
 • Os que poida aprobar o Goberno de conformidade co establecido na normativa europea ou nos convenios internacionais dos que España sexa parte.

Como se pode determinar se un residuo é perigoso?

Para elo seguiranse os seguintes pasos:

 1. Consultar a Lista Europea de Residuos (Orde MAM/304/2002) e, se o residuo ten asociado un asterisco (*) ao carón do código, o residuo é considerado perigoso.
 2. Consultar a ficha de seguridade do produto do cal procede, na que se pode atopar información sobre o carácter perigoso ou non.
 3. Se ningunha das opcións anteriores aclara a cuestión, o mellor é facer unha caracterización analítica do residuo a través dun laboratorio acreditado para elo.

Se o posuidor dun residuo que figura na lista europea de residuos como perigoso proporciona as probas documentais pertinentes que demostran que o residuo non amosa ningunha das características de perigosidade que o catalogan como tal, a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental poderá decidir se o residuo se considera non perigoso.

Quen é produtor de residuos perigosos?

Son produtores de residuos perigosos aqueles que xeren ou importen residuos perigosos e aquelas actividades que xeren ou importen produtos que polo seu uso poderán dar lugar a residuos perigosos.

Quen é pequeno produtor de residuos perigosos?

 

Os produtores que xeren ou que importen menos de 10.000 kg ao ano de residuos perigosos.
A Secretaría Xeral de Calidade e avaliación ambiental poderá denegarlles ou autorizarlles a inscrición no Rexistro Xeral a produtores que non alcancen ou que superen a cantidade de residuos sinalada, en atención ao risco destes para a saúde humana, os recursos naturais e o ambiente.

 

Qué documentos deben acompañar ós residuos perigosos durante o seu traslado

Os residuos perigosos durante o seu traslado dende un centro produtor ou xestor a outro centro xestor deben ir en todo momento acompañados polo documento que os identifiquen tanto na súa composición como na titularidade dos mesmos. Existen diferentes documentos en función da cantidade xerada de residuo:

 • Documento de control e seguimento (DCS): Válido para retiradas de calquera tipo de residuo perigoso e en calquera cantidade.
 • Documento de control e seguimento itinerante (Modelo SXCR-1): Emprégase na recollida dun mesmo tipo de residuos perigosos a varios pequenos produtores. Válido unicamente para traslados dentro de Galicia.
 • Documento de control e seguimento de varios residuos: recollidos a un mesmo pequeno produtor (Modelo SXCR-3). Válido unicamente para traslados dentro de Galicia.

Que é e que contido debe ter o Libro de Rexistro?

O produtor de residuos perigosos, independentemente de si é pequeno produtor ou non, está obrigado a levar un rexistro dos residuos que produce. No dito rexistro deberán facer constar os seguintes datos:

 • Orixe dos residuos
 • Cantidade, natureza e código de identificación
 • Data de cesión dos mesmos
 • No seu caso, data e descrición dos pretratamentos realizados
 • No seu caso, data de inicio e finalización do almacenamento temporal
 • No caso de importación de residuos perigosos, data e número da partida arancelaria
 • No caso de produtor autorizado para realizar operacións de xestión "in situ", data e descrición das operacións de tratamento e eliminación
 • Frecuencia da recollida e medio de transporte

Non existe un documento oficial de libro rexistro e este pode ser elaborado pola propia empresa sempre e cando inclúa como mínimo os campos anteriormente citados.

Mediante Resolución do 23 de maio do 2008, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, os produtores e xestores de residuos perigosos ou non perigosos poden rexistrar todos os movementos e cambios de titularidade dos residuos que xeran ou xestionan no Libro de Rexistro que para o efecto, e en formato electrónico, está dispoñible no SIRGa.

Os pequenos produtores de residuos perigosos teñen que presentar Declaración Anual?

Non, só teñen que presentala os produtores que xeran unha cantidade igual ou superior a 10.000 Kg/ano.

Canto tempo hai que conservar os documentos xerados na xestión dos residuos?

Os produtores de residuos perigosos deben rexistrar e conservar os Documentos de Aceptación, Documentos de Control e Seguimento, Declaracións Anuais, xustificantes de entrega, e demais, durante un período non inferior a 5 anos, co fin de xustificar que a xestión dos residuos se leva a cabo axeitadamente.